เทศบาลตำบลคำใหญ่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
group หัวหน้าส่วนราชการ
(สิบเอกวิจัย แสนสมัคร)
ปลัดเทศบาลตำบลคำใหญ่
โทร : 087-8531668
(นายนิเทศก์ สุขสมบูรณ์)
รองปลัดเทศบาลตำบลคำใหญ่
โทร : 093-4435959
(นางมณีจันทร์ ชัยศิริธนานนท์)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 082-8482568
(นายสมพร อัมพวา)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 087-2626796
นายเด่นชัย อาจจำปา
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 043-840158
นางสาวธีราพร ภูดานุ
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี รักษาการ ผู้อำนวยการกองคลัง
นายกิตติศักดิ์ เขตบุญพร้อม
รักษาการหัวหน้ากองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม