info_outline ข้อมูลการติดต่อ

ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 71
group สำนักปลัด
(นางมณีจันทร์ ชัยศิริธนานนท์)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
(นางมณีจันทร์ ชัยศิริธนานนท์)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
(จ่าเอกไพรวัลย์ สุริเตอร์)
หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารรณภัย
(จ่าเอกไพรวัลย์ สุริเตอร์)
หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารรณภัย
(นางนุชจิตรา วัชรปัญญาพิพัฒน์)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
(นางนุชจิตรา วัชรปัญญาพิพัฒน์)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
(นางน้อมจิต ยศม่าว)
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
(นางน้อมจิต ยศม่าว)
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
(นางสาวเย็นตา กลางหนองแสง)
หัวหน้าฝ่ายแผนและนโยบาย
(นางสาวเย็นตา กลางหนองแสง)
หัวหน้าฝ่ายแผนและนโยบาย
(นางสาวอุมากรณ์ คำศิลา)
นักทรัพยากรบุคคล
(นางสาวอุมากรณ์ คำศิลา)
นักทรัพยากรบุคคล
(นางสาวกัญญาภัค มาตรา)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(นางสาวกัญญาภัค มาตรา)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(นางสาวปทุมวัน บุญผาลา)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(นางสาวปทุมวัน บุญผาลา)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(นางอัจฉราวรรณ ทับธานี)
เจ้าพนักงานธุรการ
(นางอัจฉราวรรณ ทับธานี)
เจ้าพนักงานธุรการ
(นางจารุวรรณ ศรีโนเรศ)
เจ้าพนักงานทะเบียนและบัตร
(นางจารุวรรณ ศรีโนเรศ)
เจ้าพนักงานทะเบียนและบัตร
(นายวิชัย ภูแข็ง)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(นายวิชัย ภูแข็ง)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(นางสาวณิชากร พานิชย์)
เจ้าหน้าที่ธุรการ
(นางสาวณิชากร พานิชย์)
เจ้าหน้าที่ธุรการ
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายกำพล สงคราม)
นายกเทศมนตรีตำบลคำใหญ่
(นายกำพล สงคราม)
นายกเทศมนตรีตำบลคำใหญ่
(สิบเอกวิจัย แสนสมัคร)
ปลัดเทศบาลตำบลคำใหญ่
(สิบเอกวิจัย แสนสมัคร)
ปลัดเทศบาลตำบลคำใหญ่