เทศบาลตำบลคำใหญ่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
คำใหญ่
จังหวัดกาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
group กองคลัง
นางสาวจุฑารัตน์ สะตะ
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวธีราพร ภูดานุ
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
โทร : 043840154
นายประครอง ภูผาริช่อ
นักวิชการคลัง ชำนาญการ
โทร : 043-840154
นางสาวศศิธร ผิวคำ
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
โทร : 043840154
นางสาวจนิตา มุสิกเจริญ
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
โทร : 0923350655
นางสาวธิติมา ประเสริฐสังข์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
โทร : 043840154
นางสาวทิพย์ปริดาชา ค่ำไพบูรณ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร : 043840154