info_outline ข้อมูลการติดต่อ

ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 219
group คณะผู้บริหาร
(นายกำพล สงคราม)
นายกเทศมนตรีตำบลคำใหญ่
(นายกำพล สงคราม)
นายกเทศมนตรีตำบลคำใหญ่
(นายปราการ อุตส่าห์)
รองนายกเทศมนตรีตำบลคำใหญ่
(นายปราการ อุตส่าห์)
รองนายกเทศมนตรีตำบลคำใหญ่
(นายนิติพงศ์ โพธิ์ทอง)
รองนายกเทศมนตรีตำบลคำใหญ่
(นายนิติพงศ์ โพธิ์ทอง)
รองนายกเทศมนตรีตำบลคำใหญ่
(นายเคน บุญเลี้ยง)
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลคำใหญ่
(นายเคน บุญเลี้ยง)
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลคำใหญ่
(นายวุฒิชัย ดรบัณฑิต)
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลคำใหญ่
(นายวุฒิชัย ดรบัณฑิต)
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลคำใหญ่
group สมาชิกสภา
(นายสำเนียง ศรีโคตร)
ประธานสภาเทศบาล
(นายสำเนียง ศรีโคตร)
ประธานสภาเทศบาล
(นายสมาน ชิณหันหา)
รองประธานสภาเทศบาล
(นายสมาน ชิณหันหา)
รองประธานสภาเทศบาล
(นายนิวัฒน์ บุญเลี้ยง)
เลขานุการสภาเทศบาล
(นายนิวัฒน์ บุญเลี้ยง)
เลขานุการสภาเทศบาล
(นายณัฐวัฒน์ ใจดีจริง)
สมาชิกสภาเทศบาล
(นายณัฐวัฒน์ ใจดีจริง)
สมาชิกสภาเทศบาล
(นายวีระชัย เบญจมาศ)
สมาชิกสภาเทศบาล
(นายวีระชัย เบญจมาศ)
สมาชิกสภาเทศบาล
(นายวีระ บุญโส)
สมาชิกสภาเทศบาล
(นายวีระ บุญโส)
สมาชิกสภาเทศบาล
(นายประกาศ ดรบัณฑิต)
สมาชิกสภาเทศบาล
(นายประกาศ ดรบัณฑิต)
สมาชิกสภาเทศบาล
(นางพิมพรรณ สนทอง)
สมาชิกสภาเทศบาล
(นางพิมพรรณ สนทอง)
สมาชิกสภาเทศบาล
(นายไพรินทร์ สีบุญตา)
สมาชิกสภาเทศบาล
(นายไพรินทร์ สีบุญตา)
สมาชิกสภาเทศบาล
(นายสุพล ทินคาม)
สมาชิกสภาเทศบาล
(นายสุพล ทินคาม)
สมาชิกสภาเทศบาล
(นายอนุกรณ์ ภูเงิน)
สมาชิกสภาเทศบาล
(นายอนุกรณ์ ภูเงิน)
สมาชิกสภาเทศบาล
(นางไพรวัลย์ ราชมนตรี)
สมาชิกสภาเทศบาล
(นางไพรวัลย์ ราชมนตรี)
สมาชิกสภาเทศบาล
group หัวหน้าส่วนราชการ
(สิบเอกวิจัย แสนสมัคร)
ปลัดเทศบาลตำบลคำใหญ่
(สิบเอกวิจัย แสนสมัคร)
ปลัดเทศบาลตำบลคำใหญ่
(นายนิเทศก์ สุขสมบูรณ์)
รองปลัดเทศบาลตำบลคำใหญ่
(นายนิเทศก์ สุขสมบูรณ์)
รองปลัดเทศบาลตำบลคำใหญ่
(นางมณีจันทร์ ชัยศิริธนานนท์)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
(นางมณีจันทร์ ชัยศิริธนานนท์)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
(นายสมพร อัมพวา)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
(นายสมพร อัมพวา)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
group สำนักปลัด
(นางมณีจันทร์ ชัยศิริธนานนท์)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
(นางมณีจันทร์ ชัยศิริธนานนท์)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
(จ่าเอกไพรวัลย์ สุริเตอร์)
หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารรณภัย
(จ่าเอกไพรวัลย์ สุริเตอร์)
หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารรณภัย
(นางนุชจิตรา วัชรปัญญาพิพัฒน์)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
(นางนุชจิตรา วัชรปัญญาพิพัฒน์)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
(นางน้อมจิต ยศม่าว)
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
(นางน้อมจิต ยศม่าว)
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
(นางสาวเย็นตา กลางหนองแสง)
หัวหน้าฝ่ายแผนและนโยบาย
(นางสาวเย็นตา กลางหนองแสง)
หัวหน้าฝ่ายแผนและนโยบาย
(นางสาวอุมากรณ์ คำศิลา)
นักทรัพยากรบุคคล
(นางสาวอุมากรณ์ คำศิลา)
นักทรัพยากรบุคคล
(นางสาวกัญญาภัค มาตรา)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(นางสาวกัญญาภัค มาตรา)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(นางสาวปทุมวัน บุญผาลา)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(นางสาวปทุมวัน บุญผาลา)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(นางอัจฉราวรรณ ทับธานี)
เจ้าพนักงานธุรการ
(นางอัจฉราวรรณ ทับธานี)
เจ้าพนักงานธุรการ
(นางจารุวรรณ ศรีโนเรศ)
เจ้าพนักงานทะเบียนและบัตร
(นางจารุวรรณ ศรีโนเรศ)
เจ้าพนักงานทะเบียนและบัตร
(นายวิชัย ภูแข็ง)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(นายวิชัย ภูแข็ง)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(นางสาวณิชากร พานิชย์)
เจ้าหน้าที่ธุรการ
(นางสาวณิชากร พานิชย์)
เจ้าหน้าที่ธุรการ
group กองคลัง
(นางจิดาภา จันทะรัตน์)
นักบริหารงานคลัง
(นางจิดาภา จันทะรัตน์)
นักบริหารงานคลัง
(นางศศิธร ผิวคำ)
นักวิชาการเงิน
(นางศศิธร ผิวคำ)
นักวิชาการเงิน
group กองช่าง
(นายสรันย์ ภูต้องศรี)
นายช่างโยธา
(นายสรันย์ ภูต้องศรี)
นายช่างโยธา
(นายพลภัทร นักลำทอง)
นายช่างไฟฟ้า
(นายพลภัทร นักลำทอง)
นายช่างไฟฟ้า
group กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
group กองสวัสดิการสังคม
(นายสมพร อัมพวา)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
(นายสมพร อัมพวา)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
(นางสาวรักษ์อักษร บุตรษา)
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
(นางสาวรักษ์อักษร บุตรษา)
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
(นางนุศราวรรณ อินทมาตย์)
นักพัฒนาชุมชน
(นางนุศราวรรณ อินทมาตย์)
นักพัฒนาชุมชน
(นางจินดา หงษาวงษ์)
นักพัฒนาชุมชน
(นางจินดา หงษาวงษ์)
นักพัฒนาชุมชน
(นางสาวแก้วมณี ทักษี)
เจ้าพนักงานธุรการ
(นางสาวแก้วมณี ทักษี)
เจ้าพนักงานธุรการ
group กองการศึกษา
(นางพิมพ์แก้ว บุญบุตตะ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
(นางพิมพ์แก้ว บุญบุตตะ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
(นางสุภา บัวใหญ่)
นักจัดการงานทั่วไป
(นางสุภา บัวใหญ่)
นักจัดการงานทั่วไป
(นางพรจิรา บุญโส)
ครู คศ.1
(นางพรจิรา บุญโส)
ครู คศ.1
(นางกลอยใจ ไชยสมบัติ)
ครู คศ.1
(นางกลอยใจ ไชยสมบัติ)
ครู คศ.1
(นางเกษร สีบุญตา)
ครู คศ.1
(นางเกษร สีบุญตา)
ครู คศ.1
camera_alt ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลคำใหญ่ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอห้วยเม็ก ออกให้บริการผ่าตัดทำหมันเพื่อควบคุมประชากรสุนัขและแมว [28 กันยายน 2564]
เทศบาลตำบลคำใหญ่ร่วมวันพระราชทานธงชาติไทย [28 กันยายน 2564]
เทศบาลตำบลคำใหญ่ร่วมมอบถุงยังชีพแก่ผู้ยากไร้ในเขต [13 กันยายน 2564]
กิจกรรมวันแม่ “ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี” [11 สิงหาคม 2564]
 
บุคลากรภายใน
camera_alt ผู้บริหารองค์กร
(นายกำพล สงคราม)
นายกเทศมนตรีตำบลคำใหญ่
(นายกำพล สงคราม)
นายกเทศมนตรีตำบลคำใหญ่
(สิบเอกวิจัย แสนสมัคร)
ปลัดเทศบาลตำบลคำใหญ่
(สิบเอกวิจัย แสนสมัคร)
ปลัดเทศบาลตำบลคำใหญ่