เทศบาลตำบลคำใหญ่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
คำใหญ่
จังหวัดกาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
group คณะผู้บริหาร
(นายกำพล สงคราม)
นายกเทศมนตรีตำบลคำใหญ่
โทร : 087-213-0330
(นายนิติพงศ์ โพธิ์ทอง)
รองนายกเทศมนตรีตำบลคำใหญ่
โทร : 081-9656064
(นายวุฒิชัย ดรบัณฑิต)
รองนายกเทศมนตรีตำบลคำใหญ่
โทร : 064-145110
(นายเคน บุญเลี้ยง)
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลคำใหญ่
โทร : 043-840158
นายหนูเดือน ต้นกัลยา
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลคำใหญ่
โทร : 098-9851970
group สมาชิกสภา
(นายสำเนียง ศรีโคตร)
ประธานสภาเทศบาล
โทร : 081-0489288
(นายสมาน ชิณหันหา)
รองประธานสภาเทศบาล
โทร : 098-1391759
(นายนิวัฒน์ บุญเลี้ยง)
เลขานุการสภาเทศบาล
โทร : 091-7165761
(นายณัฐวัฒน์ ใจดีจริง)
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 061-1207987
(นายวีระชัย เบญจมาศ)
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 083-4180726
(นายวีระ บุญโส)
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 085-3779750
(นายประกาศ ดรบัณฑิต)
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 087-2267366
(นางพิมพรรณ สนทอง)
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 094-3076767
(นายไพรินทร์ สีบุญตา)
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 061-1044065
(นายสุพล ทินคาม)
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 064-8903362
(นายอนุกรณ์ ภูเงิน)
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 084-9835983
(นางไพรวัลย์ ราชมนตรี)
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 091-0501536
group หัวหน้าส่วนราชการ
(สิบเอกวิจัย แสนสมัคร)
ปลัดเทศบาลตำบลคำใหญ่
โทร : 087-8531668
นายนิเทศก์ สุขสมบูรณ์
รองปลัดเทศบาล
โทร : 093443559
นายจักรพงษ์ พลราช
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 088-9515982
นายเด่นชัย อาจจำปา
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 043-840158
(นายสมพร อัมพวา)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 087-2626796
นางสาวจุฑารัตน์ สะตะ
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 043840159
(นางสาวจุฑารัตน์ สะตะ)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 043-840158
นายกิตติศักดิ์ เขตบุญพร้อม
นักวิชาการสาธารณสุข รักษาการหัวหน้ากองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 043-840158
group สำนักปลัด
(นายจักรพงษ์ พลราช)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 088-9515982
นางสาวรณุชจิตรา วชิรปัญญาพิพัฒน์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
โทร : 043-840158
(จ่าเอกไพรวัลย์ สุริเตอร์)
หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารรณภัย
โทร : 086-4115298
(นางสาวเย็นตา กลางหนองแสง)
หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและผน
โทร : 061-8943301
(นางน้อมจิต ยศม่าว)
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการ
โทร : 080-0111604
(นางสาวกัญญาภัค มาตรา)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
โทร : 089-8433566
(นางสาวปทุมวัน บุญผาลา)
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
โทร : 043-840158
นางสาวประภัสสร ไพรสณฑ์
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร ชำนาญการ
โทร : 043-889544
(นางจารุวรรณ ศรีโนเรศ)
เจ้าพนักงานทะเบียนและบัตร ชำนาญงาน
โทร : 089-2737098
(นางสาวณิชากร พานิชย์)
เจ้าหน้าที่ธุรการ ชำนาญงาน
โทร : 061-8947151
จ.อ. นพพล ก้านจักร์
เจ้าพนักงานเทศกิจ
โทร : 043-840158
group กองคลัง
นางสาวจุฑารัตน์ สะตะ
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวธีราพร ภูดานุ
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
โทร : 043840154
นายประครอง ภูผาริช่อ
นักวิชการคลัง ชำนาญการ
โทร : 043-840154
นางสาวศศิธร ผิวคำ
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
โทร : 043840154
นางสาวจนิตา มุสิกเจริญ
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
โทร : 0923350655
นางสาวธิติมา ประเสริฐสังข์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
โทร : 043840154
นางสาวทิพย์ปริดาชา ค่ำไพบูรณ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร : 043840154
group กองช่าง
นายเด่นชัย อาจจำปา
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 043-840158
(นายสรันย์ ภูต้องศรี)
นายช่างโยธา อาวุโส
โทร : 086-2203784
(นายพลภัทร นักลำทอง)
นายช่างไฟฟ้า อาวุโส
โทร : 084-2532824
(นางสาวแก้วมณี ทักษี)
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
โทร : 065-8252559
group กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายกิตติศักดิ์ เขตบุญพร้อม
นักวิชการสุขาภิบาล ชำนาญการ
โทร : 043-840158
(นางอัจฉราวรรณ ทับธานี)
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
โทร : 063-0160037
นายเพรียวพิพทักษ์ สีโนเรศ
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติการ
โทร : 043-840158
group กองสวัสดิการสังคม
(นายสมพร อัมพวา)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 087-2626796
(นางนุศราวรรณ อินทมาตย์)
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ
โทร : 098-5933947
(นางจินดา หงษาวงษ์)
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ
โทร : 098-2074312
นายธงชัย ทักษี
เจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 065-5343212
group กองการศึกษา
นางสาวจุฑารัตน์ สะตะ
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 043-840158
(นางสุภา บัวใหญ่)
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
โทร : 093-3219927
นางเรวดี มะละคำ
ครู คศ.๒
โทร : 043-840158
นางเบญญาภา พวงทอง
ครู คศ.๒
โทร : 043-840158
นางสาวปริยากร อุดมรักษ์
ครู คศ.๒
(นางกลอยใจ ไชยสมบัติ)
ครู คศ.๒
โทร : 092-4618280
(นางสาวเกษร สีบุญตา)
ครู คศ.๒
โทร : 088-5863747
camera_alt ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
เทศบาลตำบลคำใหญ่ รับมอบใบประกาศเกียรติคุณ ชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนตำบลคำใหญ่ จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ [29 กุมภาพันธ์ 2567]
เทศบาลตำบลคำใหญ่ ร่วมงานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น อำเภอห้วยเม็ก ครั้งที่ 8" ประจำปี 2567 [29 กุมภาพันธ์ 2567]
กิจกรรมประจำสัปดาห์โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ [27 กุมภาพันธ์ 2567]
กิจกรรมดูแลทำความสะอาดโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลคำใหญ่ เป็นประจำทุกสัปดาห์ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลคำใหญ่ [27 กุมภาพันธ์ 2567]
 
folder งานตรวจสอบภายใน
insert_drive_file แผนตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview35
description แผนการตรวจสอบภายในระยะยาว ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview208
description เรื่อง ขออนุมัติแผนการตรวจสอบภายในระยะยาว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview168
insert_drive_file แผนการทำงานของหน่วยงานตามโครงสร้างตรวจสอบภายใน poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview46