เทศบาลตำบลคำใหญ่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
group คณะผู้บริหาร
(นายกำพล สงคราม)
นายกเทศมนตรีตำบลคำใหญ่
โทร : 087-213-0330
(นายปราการ อุตส่าห์)
รองนายกเทศมนตรีตำบลคำใหญ่
โทร : 093-5736388
(นายนิติพงศ์ โพธิ์ทอง)
รองนายกเทศมนตรีตำบลคำใหญ่
โทร : 081-9656064
(นายเคน บุญเลี้ยง)
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลคำใหญ่
(นายวุฒิชัย ดรบัณฑิต)
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลคำใหญ่
group สมาชิกสภา
(นายสำเนียง ศรีโคตร)
ประธานสภาเทศบาล
โทร : 081-0489288
(นายสมาน ชิณหันหา)
รองประธานสภาเทศบาล
โทร : 098-1391759
(นายนิวัฒน์ บุญเลี้ยง)
เลขานุการสภาเทศบาล
โทร : 091-7165761
(นายณัฐวัฒน์ ใจดีจริง)
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 061-1207987
(นายวีระชัย เบญจมาศ)
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 083-4180726
(นายวีระ บุญโส)
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 085-3779750
(นายประกาศ ดรบัณฑิต)
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 087-2267366
(นางพิมพรรณ สนทอง)
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 094-3076767
(นายไพรินทร์ สีบุญตา)
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 061-1044065
(นายสุพล ทินคาม)
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 064-8903362
(นายอนุกรณ์ ภูเงิน)
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 084-9835983
(นางไพรวัลย์ ราชมนตรี)
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 091-0501536
group หัวหน้าส่วนราชการ
(สิบเอกวิจัย แสนสมัคร)
ปลัดเทศบาลตำบลคำใหญ่
โทร : 087-8531668
(นายนิเทศก์ สุขสมบูรณ์)
รองปลัดเทศบาลตำบลคำใหญ่
โทร : 093-4435959
(นางมณีจันทร์ ชัยศิริธนานนท์)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 082-8482568
(นายสมพร อัมพวา)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 087-2626796
นายเด่นชัย อาจจำปา
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 043-840158
นางสาวธีราพร ภูดานุ
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี รักษาการ ผู้อำนวยการกองคลัง
นายกิตติศักดิ์ เขตบุญพร้อม
รักษาการหัวหน้ากองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
group สำนักปลัด
(นางมณีจันทร์ ชัยศิริธนานนท์)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 082-8482568
(จ่าเอกไพรวัลย์ สุริเตอร์)
หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารรณภัย
โทร : 086-4115298
(นางณุชจิตรา วัชรปัญญาพิพัฒน์)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
โทร : 080-5153982
(นางสาวเย็นตา กลางหนองแสง)
หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและผน
โทร : 061-8943301
(นางน้อมจิต ยศม่าว)
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการ
โทร : 080-0111604
(นางสาวอุมากรณ์ คำศิลา)
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
โทร : 084-4189946
(นางสาวกัญญาภัค มาตรา)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
โทร : 089-8433566
(นางสาวปทุมวัน บุญผาลา)
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
โทร : 043-840158
นางสาวประภัสสร ไพรสณฑ์
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร ชำนาญการ
โทร : 043-889544
(นางจารุวรรณ ศรีโนเรศ)
เจ้าพนักงานทะเบียนและบัตร ชำนาญงาน
โทร : 089-2737098
(นายวิชัย ภูแข็ง)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน
โทร : 087-2361727
(นางสาวณิชากร พานิชย์)
เจ้าหน้าที่ธุรการ ชำนาญงาน
โทร : 061-8947151
จ.อ. นพพล ก้านจักร์
เจ้าพนักงานเทศกิจ
โทร : 043-840158
group กองคลัง
นางสาวธีราพร ภูดานุ
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี รักษาการ ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 043840154
นายประครอง ภูผาริช่อ
นักวิชการคลัง ชำนาญการ
โทร : 043-840154
นางสาวศศิธร ผิวคำ
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
โทร : 043840154
นางสาวจนิตา มุสิกเจริญ
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
โทร : 0923350655
นางสาวธิติมา ประเสริฐสังข์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
โทร : 043840154
นางสาวทิพย์ปริดาชา ค่ำไพบูรณ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร : 043840154
group กองช่าง
นายเด่นชัย อาจจำปา
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 043-840158
(นายสรันย์ ภูต้องศรี)
นายช่างโยธา อาวุโส
โทร : 086-2203784
(นายพลภัทร นักลำทอง)
นายช่างไฟฟ้า ชำนาญงาน
โทร : 084-2532824
(นางสาวแก้วมณี ทักษี)
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
โทร : 065-8252559
group กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายกิตติศักดิ์ เขตบุญพร้อม
นักวิชการสุขาภิบาล ชำนาญการ
โทร : 043-840158
(นางอัจฉราวรรณ ทับธานี)
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
โทร : 063-0160037
นายเพรียวพิพทักษ์ สีโนเรศ
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติการ
โทร : 043-840158
group กองสวัสดิการสังคม
(นายสมพร อัมพวา)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 087-2626796
(นางนุศราวรรณ อินทมาตย์)
นักพัฒนาชุมชน ชาำนาญการ
โทร : 098-5933947
(นางจินดา หงษาวงษ์)
นักพัฒนาชุมชน ชาำนาญการ
โทร : 098-2074312
group กองการศึกษา
นายนิเทศก์ สุขสมบูรณ์
รองปลัดเทศบาล รักษาการ ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 043-840158
(นางสุภา บัวใหญ่)
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
โทร : 093-3219927
นางเรวดี มะละคำ
ครู คศ.2
โทร : 043-840158
นางเบญญาภา พวงทอง
ครู คศ.2
โทร : 043-840158
(นางกลอยใจ ไชยสมบัติ)
ครู คศ.1
โทร : 092-4618280
(นางสาวเกษร สีบุญตา)
ครู คศ.1
โทร : 088-5863747
camera_alt ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
เทศบาลตำบลคำใหญ่(ชุมชนคำใหญ่) ร่วมศึกษาดูแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานโครงการชมรม TO BE NUMBER ONE ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น [24 มิถุนายน 2565]
เทศบาลตำบลคำใหญ่ร่วมกับนายอำเภอห้วยเม็กออกมาเยี่ยมครัวเรือนยากจนตามโครงการ Kalasin Happiness Model: คนกาฬสินธุ์ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง พร้อมมอบถุงยังชีพ [17 มิถุนายน 2565]
เทศบาลตำบลคำใหญ่ร่วมประชุมซักซ้อมเตรียมความพร้อมรับการประเมินตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและเก็บคะแนนการประกวดกิจกรรมในโครงการ "TO BE NUMBER ONE "ระดับประเทศ(รอบพื้นที่)จังหวัดกาฬสินธุ์ [17 มิถุนายน 2565]
ประมูลร้านค้า เปิดตลาดสดเทศบาลตำบลคำใหญ่ ประจำปี 2565 [14 มิถุนายน 2565]