เทศบาลตำบลคำใหญ่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
คำใหญ่
จังหวัดกาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
verified_user กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
insert_drive_file ระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการชุมชน พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3 |
insert_drive_file ระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3 |
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงินฯ พ.ศ.2547 ฉบับที่ 4 พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37 |
insert_drive_file พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23 |
insert_drive_file พระราชบัญญัติเทศบาล-พ,ศ,2496-และที่แก้ไขเพิ่มเติม poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27 |
insert_drive_file รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 หมวด 14 ก. poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 170 |
insert_drive_file พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 155 |
insert_drive_file พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 152 |
insert_drive_file ระเบียบ ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543) poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 151 |
insert_drive_file พรบ.เทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 165 |
insert_drive_file ระเบียบการเลือกตั้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 324 |
insert_drive_file พรบเทศบาล แก้ไขเพิ่มเติม 2552 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 328 |
insert_drive_file พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 329 |
insert_drive_file พพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 351 |
insert_drive_file พรบ.จัดซื้อจัดจ้างฯ 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 328 |
insert_drive_file พรบ.งบประมาณ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 336 |
insert_drive_file พรบ.-ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่-พ.ศ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 374 |
insert_drive_file พรบ. เทศบาล ล่าสุด poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 334 |
insert_drive_file พรบ. เทศบาล พ.ศ. 2496 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 358 |
insert_drive_file พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2562 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : 457 |
1 - 20 (ทั้งหมด 20 รายการ) 1