ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างถนนยกร่องพูนดินพร้อมลงลูกรัง สายทางข้างหนองกุง หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง