ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางถนนซอย 13 บ้านโคกป่ากุง หมู่ที่ 10 ( เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง