ชื่อเรื่อง : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายบ้านคำใหญ่ หมู่ที่ 7 ซอย 8-ถนนคำใหญ่ หมู่ที่ 11 ซอย 3 - ถนนบ้านคำใหญ่ หมู่ที่ 7 ซอย 6 - ถนนบ้านคำใหญ่ หมู่ที่ 11 ซอย 10 - ถนนบ้านคำเจริญ หมู่ที่ 11 ซอย 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)