ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ จำนวน 14 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ระยะเวลา 5 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง