ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้อเมล็ดพันธ์ผักและถุงยังชีพ ตามโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง