ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร (ปุ๋ยคอก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง