ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างขุดลอกร่องระบายน้ำภายในเขตเทศบาลตำบลคำใหญ่ จำนวน ๔ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ,๗,๑๑,๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง