ชื่อเรื่อง : จ้างจัดจ้างทำป้ายโครงการชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนตำบลคำใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง