ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้อโต๊ะสแตนเลส กว้าง ๑ เมตร ยาว ๒ เมตร สูง o.๗o เมตร จำนวน ๒o ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง