ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุก่อสร้างจัดทำสถานที่สำหรับให้บริการประชาชนไว้ลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง