ชื่อเรื่อง : โครงการซ่อมสรา้งเสริมผิวลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสาย 5 ธันวา หมู่ที่ 7 ตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์