ชื่อเรื่อง : โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 สายข้างโรงเรียนคำใหญ่วิทยา ตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์