ชื่อเรื่อง : การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่๑๗)
รายละเอียด : สำเนาโทรสารราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๓๐/๒๐๗๗ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕
ชื่อไฟล์ : LtGpS9BThu95646.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้