info_outline ข้อมูลการติดต่อ

ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 79
เดือนนี้ 6,074
เดือนที่แล้ว 14,162
ทั้งหมด 62,479

play_arrow แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
insert_drive_file (ปก) ภาคผนวก poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 106 |
insert_drive_file ปก poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 95 |
insert_drive_file คำนำ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 116 |
insert_drive_file สารบัญ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 107 |
insert_drive_file บทนำ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 96 |
insert_drive_file เค้าโคลงแผน อปท. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 101 |
insert_drive_file ภาคผนวก ก บัญชีรายชื่อติดต่อ ระดับ อปท poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 101 |
insert_drive_file ภาคผนวก ข บัญชีรายชื่อติดต่อ ระดับจังหวัด poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 103 |
insert_drive_file ภาคผนวก ค บัญชีรายชื่อเจ้าพนักงานป้องกันฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 101 |
insert_drive_file ภาคผนวก ง บัญชีรายชื่อภาคประชาสังคม poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 89 |
insert_drive_file ภาคผนวก จ บัญชีรายชื่อองค์การสาธารณกุศลใน poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 95 |
insert_drive_file ภาคผนวก ฉ บัญชีเครืองจักรกล poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 93 |
insert_drive_file ภาคผนวก ช บัญชีรายชื่อกลุ่มเปราะบาง poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 113 |
insert_drive_file ภาคผนวก ซ บัญชีรายชื่อติดต่อ ระดับ อปท poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 99 |
insert_drive_file ภาคผนวก ฌ แบบสำรวจศูนย์พักพิงชั่วคราว poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 101 |
insert_drive_file ภาคผนวก ญ การประมาณค่าความเสี่ยง poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 98 |
insert_drive_file ภาคผนวก ฎ แบบฟอร์มโครงการกิจกรรมลดความเสี poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 105 |
insert_drive_file ภาคผนวก ฐ แบบประเมินระยะที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 105 |
insert_drive_file ภาคผนวก ฑ แบบประเมินระยะที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 97 |
1 - 19 (ทั้งหมด 19 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายกำพล สงคราม)
นายกเทศมนตรีตำบลคำใหญ่
(นายกำพล สงคราม)
นายกเทศมนตรีตำบลคำใหญ่
(สิบเอกวิจัย แสนสมัคร)
ปลัดเทศบาลตำบลคำใหญ่
(สิบเอกวิจัย แสนสมัคร)
ปลัดเทศบาลตำบลคำใหญ่