info_outline ข้อมูลการติดต่อ

ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 49
เดือนนี้ 5,296
เดือนที่แล้ว 7,423
ทั้งหมด 38,649

play_arrow แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
insert_drive_file (ปก) ภาคผนวก poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79 |
insert_drive_file ปก poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70 |
insert_drive_file คำนำ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 86 |
insert_drive_file สารบัญ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 82 |
insert_drive_file บทนำ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72 |
insert_drive_file เค้าโคลงแผน อปท. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73 |
insert_drive_file ภาคผนวก ก บัญชีรายชื่อติดต่อ ระดับ อปท poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73 |
insert_drive_file ภาคผนวก ข บัญชีรายชื่อติดต่อ ระดับจังหวัด poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 77 |
insert_drive_file ภาคผนวก ค บัญชีรายชื่อเจ้าพนักงานป้องกันฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72 |
insert_drive_file ภาคผนวก ง บัญชีรายชื่อภาคประชาสังคม poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63 |
insert_drive_file ภาคผนวก จ บัญชีรายชื่อองค์การสาธารณกุศลใน poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69 |
insert_drive_file ภาคผนวก ฉ บัญชีเครืองจักรกล poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68 |
insert_drive_file ภาคผนวก ช บัญชีรายชื่อกลุ่มเปราะบาง poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78 |
insert_drive_file ภาคผนวก ซ บัญชีรายชื่อติดต่อ ระดับ อปท poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71 |
insert_drive_file ภาคผนวก ฌ แบบสำรวจศูนย์พักพิงชั่วคราว poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74 |
insert_drive_file ภาคผนวก ญ การประมาณค่าความเสี่ยง poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71 |
insert_drive_file ภาคผนวก ฎ แบบฟอร์มโครงการกิจกรรมลดความเสี poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 77 |
insert_drive_file ภาคผนวก ฐ แบบประเมินระยะที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74 |
insert_drive_file ภาคผนวก ฑ แบบประเมินระยะที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71 |
1 - 19 (ทั้งหมด 19 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(สิบเอกวิจัย แสนสมัคร)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลคำใหญ่
(สิบเอกวิจัย แสนสมัคร)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลคำใหญ่