info_outline ข้อมูลการติดต่อ

ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 60
play_arrow แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
insert_drive_file (ปก) ภาคผนวก poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 128 |
insert_drive_file ปก poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 121 |
insert_drive_file คำนำ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 152 |
insert_drive_file สารบัญ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 131 |
insert_drive_file บทนำ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 118 |
insert_drive_file เค้าโคลงแผน อปท. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 123 |
insert_drive_file ภาคผนวก ก บัญชีรายชื่อติดต่อ ระดับ อปท poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 122 |
insert_drive_file ภาคผนวก ข บัญชีรายชื่อติดต่อ ระดับจังหวัด poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 123 |
insert_drive_file ภาคผนวก ค บัญชีรายชื่อเจ้าพนักงานป้องกันฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 131 |
insert_drive_file ภาคผนวก ง บัญชีรายชื่อภาคประชาสังคม poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 105 |
insert_drive_file ภาคผนวก จ บัญชีรายชื่อองค์การสาธารณกุศลใน poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 113 |
insert_drive_file ภาคผนวก ฉ บัญชีเครืองจักรกล poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 112 |
insert_drive_file ภาคผนวก ช บัญชีรายชื่อกลุ่มเปราะบาง poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 135 |
insert_drive_file ภาคผนวก ซ บัญชีรายชื่อติดต่อ ระดับ อปท poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 118 |
insert_drive_file ภาคผนวก ฌ แบบสำรวจศูนย์พักพิงชั่วคราว poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 124 |
insert_drive_file ภาคผนวก ญ การประมาณค่าความเสี่ยง poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 120 |
insert_drive_file ภาคผนวก ฎ แบบฟอร์มโครงการกิจกรรมลดความเสี poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 127 |
insert_drive_file ภาคผนวก ฐ แบบประเมินระยะที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 128 |
insert_drive_file ภาคผนวก ฑ แบบประเมินระยะที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 119 |
1 - 19 (ทั้งหมด 19 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายกำพล สงคราม)
นายกเทศมนตรีตำบลคำใหญ่
(นายกำพล สงคราม)
นายกเทศมนตรีตำบลคำใหญ่
(สิบเอกวิจัย แสนสมัคร)
ปลัดเทศบาลตำบลคำใหญ่
(สิบเอกวิจัย แสนสมัคร)
ปลัดเทศบาลตำบลคำใหญ่